Villkor
Förord
Följande allmänna affärsvillkor (AGB) reglerar avtalsförhållandet mellan tillhandahållaren (date4friend AG, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland, i det följande kallad DATE4FRIEND) och användare av karleksaffar.com oavsett om användningen är gratis eller avgiftsbelagd respektive om användningen sker inom eller utanför Schweiz. Användares avvikande affärsvillkor accepteras inte.

DATE4FRIEND förbehåller sig rätten att senare ändra sina allmänna affärsvillkor utan att ange några skäl. Om denna rätt utnyttjas kommer företaget att göra de nya allmänna affärsvillkoren tillgängliga för sina användare via e-post minst två veckor innan dessa träder i kraft. Om användaren inte invänder mot giltigheten av dessa nya allmänna affärsvillkor betraktas de ändrade villkoren som godtagna. DATE4FRIEND har rätt att säga upp avtalsförhållandet med användaren med omedelbar verkan om denne utövar sin ångerrätt. I händelse av en ändring av de allmänna affärsvillkoren kommer DATE4FRIEND än en gång att uppmärksamma denna möjlighet till uppsägning med omedelbar verkan i samband med att de nya villkoren skickas till användaren.


§ 1 Avtalets ändamål

(1) Avtalets ändamål är användningen av de tjänster genom registrerade användare som DATE4FRIEND tillhandahåller på sin webbplats karleksaffar.com. Användningen är endast tillgänglig för konsumenter som fyllt 18 år. Användningen är inte tillåten för omyndiga personer.

(2) DATE4FRIEND gör det möjligt för sina användare att med en gratis registrering få åtkomst till sin tjänst. Genom denna åtkomst har användaren möjlighet att skapa en profil på en plattform för att ta kontakt, delvis visa andra profiler och skicka användare meddelanden.

(3) Förutom den avgiftsfria möjligheten att använda plattformen har användaren möjlighet att köpa ett avgiftsbelagt premiummedlemskap med vilket han/hon kan läsa mottagna meddelanden utan begränsning, anropa sin lista över alla som besökt den egna profilen och visa andra profiler i sin helhet.


§ 2 Användarskyldigheter

- se också policy för leverantör och innehållsanvändning

(1) Varje användare är skyldig att konfidentiellt behandla e-postmeddelanden eller andra uppgifter från användare, som han/hon får i samband med användningen karleksaffar.com. Dessutom får användaren inte göra dessa tillgängliga för tredje part utan föregående samtycke från upphovsmannen. Samma sak gäller också för andra användares personuppgifter, i synnerhet telefon- och faxnummer, bostads- och e-postadresser och/eller webbadresser. Det är också förbjudet att vidarebefordra uppgifter om icke-användare.

2. Dessutom åtar sig användaren att inte missbruka den service som DATE4FRIEND erbjuder, i synnerhet
a) att inte använda den för att sprida ärekränkande, otillbörligt, pornografiskt, rasistiskt eller på annat sätt olagligt material eller sådan information;

b) inte använda den för att hota eller ofreda andra, eller för att kränka andras rättigheter (inklusive den personliga integriteten), eller lova eller begära pengar respektive ekonomiska fördelar;

c) inte ladda upp data som innehåller virus (skadlig programvara) eller annan programvara eller material som skyddas av upphovsrätten eller annan kommersiell skyddsrätt;

d) inte använda den på ett sätt som negativt påverkar erbjudandenas tillgänglighet för andra användare;

(3) Oavsett möjliga civil- och straffrättsliga påföljder för den enskilda användaren berättigar det uppsåtliga eller grovt vårdslösa icke beaktande av en av de ovannämnda beteendereglerna DATE4FRIEND till uppsägning av avtalet med omedelbar verkan av viktig anledning och till omedelbar avstängning av den berörde användarens åtkomst. Alternativt har DATE4FRIEND rätt att radera delar av profilen utan samråd. Dessutom förbehåller sig DATE4FRIEND rätten att kräva skadestånd.


§ 3 Priser

(1) Registreringen på karleksaffar.com är i princip gratis. Ytterligare funktioner kan aktiveras genom köp av ett premiummedlemskap.

(2) Priserna för det avgiftsbelagda premiummedlemskapet, betalningssätten samt varaktigheten av de fortsatta åtagandena inom ramen för dessa avgiftsbelagda tjänster förklaras innan de tas i anspråk av användaren.

(3) Om användaren inte reglerar en utestående skuld fram till förfallodagen, trots betalningspåminnelser skickade av DATE4FRIEND, är han i betalningsförsummelse. Användaren ska stå för räntan och kostnaderna som uppstår till följd av försummelsen. Dessa är i synnerhet kostnaderna för påminnelserna från DATE4FRIEND och bankavgifterna för en kortreklamation/återbetalning via kreditkort orsakad av användaren. Användaren har valmöjligheten att bevisa att DATE4FRIEND inte har ådragit sig någon skada eller att skadan är betydligt lägre än schablonbeloppet. Omvänt står DATE4FRIEND fritt att tillhandahålla bevis på en större skada. På grund av dröjsmålet med betalningen kommer den utestående skulden att överlämnas till en inkassoleverantör. Det är överenskommet att användaren ska stå för alla kostnader som inkassoleverantören ådrar sig i uppdraget.


§ 4 Avtalstid och uppsägning

(1) Avtalstjänsterna tillhandahålls av [NAMN] under kontraktets varaktighet, d.v.s. från att avtalet ingås till avtalets slut.

(2) Avtalet för ett gratis medlemskap ingås på obestämd tid och kan sägas upp när som helst utan någon tidsgräns för uppsägningen.

(3) Löptiden för ett betalmedlemskap (premium) motsvarar den period som visas i paketbeskrivningen eller den period som användaren har valt vid beställningen av paketet (inledande period). Den inledande löptiden är högst två år. Om medlemskapet inte sägs upp vid utgången av den inledande perioden förlängs avtalet på obestämd tid (kontraktsförlängning). Uppsägningstiden för den inledande peremiumperioden är (förutsatt att ingen annan tid angetts vid köpet av betaltjänsten) för medlemskap med en löptid på högst en månad: 14 dagar, och för medlemskap med en löptid på mer än en månad: 30 dagar. Uppsägningstiden efter den första avtalsförlängningen är 30 dagar.

(4) Om inget annat anges i uppsägningen kvarstår det kostnadsfria medlemskapet efter avslutat premiummedlemskap och kräver en separat uppsägning. Vid slutet av medlemskapet kommer DATE4FRIEND att blockera användarens profil och endast i begränsad omfattning bearbeta sparad data. Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre finns någon lagstadgad lagringstid och uppgifterna inte längre krävs för att påvisa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

(5) Rätten till uppsägning i förtid på grund av viktiga skäl förblir opåverkad. En viktig orsak till uppsägning kan finnas för DATE4FRIEND i synnerhet om användaren avsevärt eller vid upprepade tillfällen (a) är i försummelse eller (b) bryter mot andra avtalsförpliktelser. Om det viktiga skälet till uppsägningen är ett pliktbrott från användarens sida kan DATE4FRIEND kräva ersättning för att avtalet upphör i förtid. Detta gäller inte om användaren inte är ansvarig för pliktbrottet.

(6) Uppsägningen av det avgiftsbelagda avtalsförhållandet måste ske i textform för att vara effektiv. För att säkerställa en framgångsrik behandling av uppsägningen ska uppsägningen innehålla användarens fullständiga namn, den tjänst som använts, den e-postadress som använts vid registreringen och användarnamnet. Uppsägningen kan skickas via mejl till support@mycustomercare.ch. Som ett alternativ erbjuder vi även uppsägning av det avgiftsbelagda avtalsförhållandet per post. För din bekvämlighet har vi en färdig mall som du kan spara eller skriva ut. Den innehåller alla kontaktuppgifter och fält som ska fyllas i för att vi framgångsrikt ska kunna behandla en uppsägning av betalmedlemskapet. Vänligen klicka [LINK CANCELATION]här för att spara eller skriva ut mallen för uppsägning. DATE4FRIEND kommer att bekräfta uppsägningen av premiummedlemskapet via mejl till adressen som är lagrad i profilen.

§ 5 Förbud mot kommersiell eller affärsmässig användning

(1) DATE4FRIEND erbjuder sina tjänster endast för privata ändamål.

(2) Det är förbjudet att använda kommunikationsplattformen karleksaffar.com för att erbjuda varor eller tjänster av något som helst slag eller för att lämna motsvarande erbjudanden eller hänvisa till ett erbjudande som går att få tag på någon annanstans.


§ 6 Ansvar

(1) DATE4FRIEND har ingen kontroll över riktigheten och säkerheten när det gäller information som utbyts mellan användare eller som användarna lägger upp i sina profiler. Av denna anledning ansvarar DATE4FRIEND inte för denna information. Ansvar för detta utesluts i alla fall så länge överträdelser av lagstadgade bestämmelser inte har uppmärksammats av DATE4FRIEND. Även om detta inte är tillåtet kan användare ange felaktig information eller använda karleksaffar.com för ett annat otillåtet eller olagligt ändamål. För den otillåtna eller olagliga användningen av karleksaffar.com utesluts allt ansvar för DATE4FRIEND ända tills sådana otillåtna eller olagliga användningar har rapporterats till DATE4FRIEND. DATE4FRIEND ansvarar dessutom inte för de skapade användarprofilernas riktighet och deras utvärdering med avseende på förenligheten med andra användare.

(2) Den genomsnittliga årliga tillgängligheten är 99,5 %. DATE4FRIEND ansvarar inte för systemets avbrottsfria tillgänglighet eller för systemrelaterade bortfall, avbrott och störningar i de tekniska anläggningarna och den service som DATE4FRIEND erbjuder såvida DATE4FRIEND inte är ansvarig. DATE4FRIEND ansvarar i synnerhet inte för störningar i kvaliteten på åtkomsten till tjänster från DATE4FRIEND på grund av force majeure eller på grund av händelser som DATE4FRIEND inte är ansvarig för, i synnerhet bortfall av kommunikationsnät och nätslussar. För övrigt kommer en

(3) DATE4FRIEND ansvarar endast för skador vid uppsåt eller grov vårdslöshet av dess organ, anställda och agenter och endast med den andel som de har bidragit till att skadorna inträffade i förhållande till andra orsaker till skadan.

(4) DATE4FRIEND ansvarar för enkel vårdslöshet i den mån ett organ, en anställd eller agent på DATE4FRIEND åsidosatt en väsentlig avtalsenlig skyldighet. Väsentliga avtalsenliga skyldigheter är sådana som du kan lita på att de iakttas eller som är en förutsättning för avtalets fullgörande. Ansvaret begränsas till den typiskt förekommande skadan.

(5) Denna ansvarsfriskrivning gäller inte för skador på grund av livshotande personskador, skador på kropp och hälsa eller ansvar på grund av brist på garanterade egenskaper och på ansvar enligt lagen om produktansvar.

6. Användaren friställer DATE4FRIEND från allt ansvar och från alla skyldigheter, kostnader och skadeståndsanspråk som har orsakats av andra användare på grund av förtal, förolämpning eller kränkning av den personliga integriteten.

(7) För övrigt utesluts allt ansvar.


§ 7 Uppgiftsskydd

Operatören använder användarens personuppgifter uteslutande enligt beskrivningen i dessa affärsvillkor och i Integritetspolicyn.

§ 8 Domsrätt och tillämplig lagstiftning

Lagen i Schweiziska edsförbundet gäller, med undantag för schweiziska lagvalsregler. Obligatoriska och mer gynnsamma rättsliga bestämmelser i konsumentens hemvist påverkas inte av detta val av lagstiftning. Behörig domstol är domstolen i Schweiz i kantonen Zug. Om du är en konsument med hemvist i Europeiska unionen och om det finns tvingande bestämmelser om detta, kan lagen i det land där du har din hemvist också gälla.

§ 9 Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en onlineplattform för tvistlösning (OS-plattform). Du kommer till plattformen via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är varken skyldiga eller beredda att delta i detta tvistlösningsförfarande.

Ångerrätt
Du har rätt att inom 14 dagar återkalla detta avtal utan att behöva ange några skäl.

Ångerfristen är 14 dagar från och med den dag då avtalet ingicks.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (date4friend AG, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland) om ditt beslut att återkalla avtalet genom ett entydigt meddelade (till exempel ett brev som skickas med vanlig post eller e-post).

För att hålla ångerfristen räcker det att du skickar iväg meddelandet om att du utövar ångerrätten innan ångerfristen har gått ut.
Följderna av att ångerrätten utövas
Om du ångrar att du ingått detta avtal och återkallar det måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått av dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppstått på grund av att du har valt ett annat leveranssätt än den ekonomiskt mest fördelaktiga standardleverans som vi erbjuder), omedelbart och senast inom 14 dagar från den dag då vi mottagit meddelandet om att du återkallar detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du har använt vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen har överenskommits med dig. Under inga omständigheter debiteras du avgifter på grund av återbetalningen.

Om du har begärt att tjänsterna ska börja levereras under ångerfristen så måste du betala ett skäligt belopp till oss. Detta belopp ska motsvara den andel av tjänsterna som redan har tillhandahållits, fram till den tidpunkt då du meddelar oss att du utövar ångerrätten i fråga om detta avtal, i förhållande till den totala omfattningen av de tjänster som omfattas av avtalet.

På din uttryckliga begäran börjar vi genomföra det avgiftsbelagda avtalet innan ångerfristen har gått ut, förutsatt att du samtidigt samtycker till att din ångerrätt upphör att gälla på grund av det och bekräftar att du känner till detta.

För att återkalla avtalet kan du även använda nedanstående ångerblankett.

Till
date4friend AG
Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland

E-post: support@mycustomercare.ch

Härmed återkallar jag/vi () det av mig/oss () tecknade avtalet om köpet av följande varor ()/utförandet av följande tjänst ()

– Beställd den ()/mottagen den ()
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens/konsumenternas namnteckning(ar) (endast vid meddelanden i pappersform)
– Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.